Pocitadlo.skKategorie: Informácie

Legislatíva o taxislužbe

ZÁKON 168 NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 17. mája 1996 o cestnej doprave a VYHLÁŠKA 311 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 17. októbra 1996.

ZÁKON 168 NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 17. mája 1996

§18 - Taxislužba

(1) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna preprava cestujúcich do dohodnutej cieľovej (výstupnej) zastávky, ktorých dopravca prepravuje podľa zmluvy o preprave osôb uzavretej priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za dohodnuté cestovné.

(2) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich iba na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou; zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. O vykonanej doprave je vodič povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä číslo dokladu, evidenčné číslo vozidla, dátum jazdy, štátnu poznávaciu značku, východiskové a cieľové miesto prepravy, zaplatené cestovné a podpis vodiča.

(3) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť. Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu, ak trasa dopravnej cesty, čas alebo správanie cestujúceho vzbudzujú obavu o jeho bezpečnosť alebo o zdravie.

(4) Na taxislužbu možno použiť iba osobné auto, ktoré je označené popri obchodnom mene dopravcu nápisom TAXI na streche a na oboch bokoch, má zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného.

(5) Podrobnosti o výkone taxislužby a o vybavení a označení osobného auta taxislužby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

VYHLÁŠKA 311 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 17. októbra 1996

§12 - (k § 18 ods. 2 a 3 zákona)

(1) Stanovište určené obcou na ponúkanie prepravy cestujúcich osobným autom taxislužby (ďalej len „stanovište TAXI“) je označené

- a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,
- b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkova- cích miest vyhradených pre osobné autá taxislužby.

(2) Na stanovišti TAXI môžu stáť iba osobné autá taxislužby, ktoré sú pripravené na prepravu cestujúcich. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým osobným vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti TAXI. Ak je na stanovišti TAXI viac osobných áut taxislužby pripravených na prepravu, cestujúci si môže vybrať ktorékoľvek z nich.

(3) Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu, ak

- a) trasa dopravnej cesty navrhovaná cestujúcim s prihliadnutím na denný čas a jeho správanie vzbudzuje obavu vodiča o svoju bezpečnosť alebo zdravie,
- b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
- c) cestujúci sa správa agresívne alebo je ozbrojený alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
- d) cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečnosťou pre ľudí, tvarom alebo hmotnosťou nie je vhodná na prepravu osobným autom alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
- e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

(4) Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera (napr. psa alebo mačku), ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

(5) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať iba príručnú batožinu. Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo pri prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúcich nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu alebo na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič.

(6) Počas prepravy nemožno v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá a na prednom sedadle ani manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo s inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie osobného auta taxislužby.

(7) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu, po inej trase sa môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho.

(8) Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva.

§13 - (k § 18 ods. 4 zákona)

(1) Na výkon taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné auto, ktoré

- a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
- b) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
- c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,
- d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej služby,
- e) je vybavené strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI
- f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a s neporušenou plom- bou,
- g) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom.

(2) Na karosérii sú uvedené základné sadzby cestovného, aby boli cestujúcemu prístupné pred uzavretím zmluvy o preprave osôb.

(3) Taxameter je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcemu počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom. Taxameter je zapnutý od začatia prepravy do jej skončenia.

(4) Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu na stanovišti TAXI alebo mimo neho má rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim na stanovišti TAXI alebo kdekoľvek mimo neho až do ukončenia prepravy, ako aj počas jazdy k cestujúcemu na základe objednávkovej služby je strešné svietidlo vypnuté. Osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontované.

print Formát pro tisk