Pocitadlo.skKategorie: Informácie

Označovanie vozidiel TAXI

Označovanie vozidiel menom a vybavenosť technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z roku 2012.

(1) Obchodným menom prevádzkovateľa cestnej dopravy sa označí
a) každý autobus používaný na autobusovú dopravu,
b) každé osobné auto používané na výkon taxislužby,
c) každé nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú dopravu.

(2) Súčasťou označenia môže byť grafická značka (logo) prevádzkovateľa cestnej dopravy, adresa sídla, telefónne a faxové číslo, prípadne iný užitočný údaj. Označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky nie je prípustné s výnimkou osobného auta používaného na výkon taxislužby. Písmená tvoriace obchodné meno prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vyhotovia tak, aby boli čitateľné a farebne odlíšené od podkladu a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm. Označenie sa umiestni na oboch stranách karosérie autobusu, nákladného auta alebo iného vozidla a môže sa umiestniť aj na prednom alebo zadnom čele karosérie. Na osobnom aute sa označenie umiestni na predných ľavých a pravých dverách karosérie.

(3) Vybavením potrebným na prevádzku, údržbu a technickú kontrolu vozidiel prevádzkovateľa cestnej dopravy používaných na podnikanie sú najmä dielne a iné uzavreté miestnosti umožňujúce dennú technickú údržbu a drobné opravy vozidiel, ktoré sú vybavené zdvíhacím zariadením alebo montážnou jamou, sklady náhradných dielcov a mazív, miesta na čistenie interiéru vozidla a umývanie karosérie, výdajne pohonných hmôt, zariadenia umožňujúce údržbu, opravy a hustenie pneumatík.

(4) Vybavenie prevádzkovateľa cestnej dopravy je v priestore parkovania alebo garážovania vozidiel prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, aby umožňovalo dennú údržbu po ukončení prepravy a prípravu na ďalšiu prepravu.

(5) Priestory, v ktorých hromadne parkujú alebo garážujú vozidlá prevádzkovateľa cestnej dopravy, sú ohradené a zabezpečené pred vniknutím nepovolaných osôb. Mimo takých priestorov môžu parkovať jednotlivé vozidlá, ak ide o krátkodobé odstavenie vozidla pred ďalšou prepravou.

(6) Vybavením potrebným na starostlivosť o osádky vozidiel sú zariadenia umožňujúce osádke oddych, stravovanie, hygienickú očistu a krátkodobé ubytovanie po ukončení prepravy a pred ďalšou prepravou, prípadne i počas pracovnej zmeny osádky.

(7) Vybavením potrebným na starostlivosť o cestujúcich a ich batožinu a domáce zvieratá sú najmä čakárne a kultúrne strediská, hygienické a sociálne zariadenia, informačné miesta, úschovne batožín, stravovacie miesta na autobusových staniciach, prístrešky, lavičky, odpadkové koše a informačné tabule na zastávkach, zariadenia na krátkodobé ubytovanie cestujúcich na veľkých autobusových staniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti.

(8) Vybavením potrebným na starostlivosť o náklad sú sklady alebo iné priestory prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo inej osoby, ktoré je prevádzkovateľ cestnej dopravy oprávnený používať, umožňujúce krátkodobé uskladnenie tovaru alebo vozidiel, ich prívesov alebo návesov s nákladom pred ďalšou prepravou alebo pred jeho doručením adresátovi. Sklady a iné priestory musia byť zabezpečené pred krádežou a pred znehodnotením poveternostnými vplyvmi alebo zásahom tretej osoby.

(9) Rozsah a kvalita vybavenia podľa predchádzajúcich odsekov závisia od druhu dopravy a počtu vozidiel a ich osádok.

print Formát pro tisk

Komentáře


, cennik TAXI na dverach odpovědět
avatar
Chcem ešte pripomenut ze podla noveho zakona okrem povinneho označenia treba mat ešte cennik Taxi vo vnutri vozidla a na pravych dverach povinne,na lavych byt nemusi