Pocitadlo.skKategorie: Informácie, Správy

Testové otázky komplet

Testové otázky k získaniu osvedčenia odbornej spôsobilosti z roku 2003.

1. Čo je živnosť?
Sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

2. Čo nieje živnosťou?
Verejná pravidelná osobná cestná doprava.

3. Aké sú všeobecné podmienky živnostenského podnikania?
18 rokov veku, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

4. Kto je „zodpovedný zástupca“ v živnostenskom podnikaní?
Fyzická osoba, ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti.

5. Aké sú podmienky odbornej spôsobilosti pre cestnú motorovú dopravu podľa zákona č. 168/1996 Z.z.?
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou alebo preukázaním odbornej spôsobilosti vzdelaním alebo odbornou praxou v odbore cestnej dopravy.

6. Ako sa preukazuje odborná spôsobilosť pre získanie koncesie pre cestnú dopravu?
Osvedčením o odbornej spôsobilosti vydanom podľa z. č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

7. Aké vzdelanie je potrebné pre uznanie odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky odbornej spôsobilosti?
Vysokoškolské alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore cestnej dopravy.

8. Ako sa preukazuje „bezúhonnosť“ na získanie živnosti?
Výpisom z registra trestov.

9. Kedy vzniká oprávnenie na vykonávanie ohlasovacej živnosti?
Rozhodnutím živnostenského úradu.

10. Kedy vzniká oprávnenie na vykonávanie koncesovanej živnosti?
Dňom doručenia koncesnej listiny.

11. Kedy získa fyzická osoba plnú spôsobilosť na právne úkony?
Dosiahnutím 18 roku veku.

12. Kedy vzniká právnická osoba a kedy môže uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene?
Splatením majetkových vkladov spoločníkovi.

13. Kto je podnikateľ podľa živnostenského zákona?
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky určené živnostenským zákonom.

14. Čo je obchodné meno?
Názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

15. Aké náležitosti má obchodné meno právnickej osoby?
Názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri alebo pod ktorým bola zriadená s dodatkom o jej právnej forme.

16. Čo je obchodný register?
Verejný zoznam, zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľa, prípadne iných osôb , ktoré určuje zákon.

17. Kto sa zapisuje do obchodného registra?
Obchodné spoločnosti a družstvá, zahraničné osoby, ktoré podnikajú v SR.

18. Čo je prokúra?
Zastupovanie podnikateľa fyzickou osobou vo všetkých právnych úkonoch s výnimkou nakladania s nehnuteľnosťami.

19. Čo je podnik podľa Obchodného zákonníka?
Súbor hmotných, osobných i nehmotných zložiek slúžiaci na podnikateľskú činnosť v rámci jedného podnikateľského subjektu.

20. Čo je odštepný závod podľa obchodného registra?
Organizačná zložka podnikateľského subjektu vymedzená územne a funkčne.

21. Čo je prevádzkáreň?
Priestor, v ktorom je sústavne uskutočňovaná podnikateľská činnosť.

22. Aké formy obchodných spoločností upravuje Obchodný zákonník?
Spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť.

23. V akom rozsahu zodpovedá za svoje záväzky spoločnosť s ručením obmedzeným?
Celým majetkom spoločnosti.

24. Do akej výšky ručí za záväzky spoločnosti spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným?
Do výšky svojho nesplateného vkladu.

25. Kto je oprávnený konať za právnickú osobu v plnom rozsahu?
Štatutárny orgán alebo zástupca.

26. V akom rozsahu môžu podnikať zahraničné osoby v SR?
V rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.

27. V akom rozsahu zodpovedá za svoje záväzky verejná obchodná spoločnosť?
Celým svojím majetkom.

28. V akom rozsahu zodpovedajú spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti za záväzky spoločnosti?
Celým svojím osobným majetkom spoločne a nerozdielne.

29. Čo je nekalá súťaž?
Konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom.

30. Kto znáša náklady na údržbu prenajatého dopravného prostriedku?
Prenajímateľ.

31. Čo je premlčanie nároku?
Nemožnosť uplatňovať si svoje nároky na súde uplynutím času.

32. Čo je porušenie obchodného tajomstva?
Prezradenie informácií obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné.

33. Čo je potrebné splniť pri vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným?
Podpis spoločenskej zmluvy, splatenie zákonom určenej výšky základného imania a zápis do obchodného registra.

34. Čo je základné imanie?
Peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.

35. Kedy dochádza k zániku obchodnej spoločnosti?
Dňom výmazu z obchodného registra.

36. Čo predstavuje likvidácia spoločnosti?
Vyrovnanie majetkových vzťahov zrušenej obchodnej spoločnosti.

37. Čo je „zákaz konkurencie“ v obchodných spoločnostiach?
Zákaz konania určitých osôb, ktoré by predstavovali vo vzťahu k podnikateľským aktivitám spoločnosti nekalú konkurenciu.

38. Čo sú obchodno-záväzkové vzťahy?
Záväzkové (zmluvné) vzťahy medzi podnikateľmi, ktoré sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

39. Ktorý právny predpis upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi?
Obchodný zákonník.

40. Kedy je možno odstúpiť od zmluvy podľa Obchodného zákonníka?
V prípade omeškania dlžníka alebo veriteľa.

41. Aká je všeobecná premlčacia lehota podľa obchodného zákonníka?
4 roky.

42. Aká je premlčacia doba u nárokov voči dopravcovi za škody na prepravovaných veciach a z omeškania doručenia zásielky, ak nejde o vedome spôsobenú škodu?
1 rok.

43. Aký charakter má zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku?
Je objektívna zodpovednosť.

44. Ktorý právny predpis upravuje zmluvy o doprave medzi podnikateľskými subjektami?
Obchodný zákonník.

45. Aký charakter má zmluva o preprave vecí a aký právny predpis ju upravuje?
Zmluva o preprave má rámcový charakter a upravuje ju Obchodný zákonník.

46. Akou zmluvou je zmluva o preprave osôb a aký zákon ju upravuje?
Je to rámcová zmluva, ktorú upravuje Občiansky zákonník.

47. Čo znamená „záložné právo“ k zásielke u zasielateľskej zmluvy?
Právo zasielateľa uspokojiť svoje nároky voči príkazcovi na zásielke, pokiaľ ju má u seba.

48. Ktoré sú podstatné náležitosti zmluvy o preprave vecí?
Určenie zmluvných strán; určenie zásielky; určenie miesta odoslania a miesta určenia.

49. Čo je náložný list?
Cenný papier, s ktorým je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s jeho obsahom.

50. Ktorá z foriem podnikania nie je obchodnou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka?
Združenie.

51. Čo je akcia?
Cenný papier, súčasť základného imania akciovej spoločnosti, ktorý predstavuje súbor práv a povinností akcionára.

52. Akým spôsobom ručí komplementár za záväzky komanditnej spoločnosti?
Celým svojím majetkom.

53. Ako vzniká pracovný pomer?
Uzavretím pracovnej zmluvy.

54. Kedy musí mať pracovná zmluva písomnú formu?
Pracovná zmluva musí mať vždy písomnú formu, ale pracovný pomer vznikne aj skutočným nástupom do zamestnania.

55. Čo je skúšobná doba pri vzniku pracovného pomeru?
Doba, počas ktorej môžu obidvaja účastníci pracovnoprávneho vzťahu ukončiť pracovný pomer.

56. Čo znamená výpoveď z pracovného pomeru pre nadbytočnosť?
Organizačná zmena s rušením pracovného miesta.

57. Kedy môže dať výpoveď zamestnanec?
Z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

58. Akou výškou je limitovaná náhrada škody, ktorú spôsobí zamestnanec svojou nedbanlivosťou?
Trojnásobkom priemerného mesačného platu.

59. Koho zastupuje odborový orgán pri vyjednávaní o obsahu kolektívnej zmluvy?
Všetkých zamestnancov.

60. Čo je pracovný úraz?
Náhle poškodenie zdravia, ktoré vzniklo v súvislosti s plnením pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

61. Čo je taxislužba?
Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna preprava cestujúcich do dohodnutej cieľovej (výstupnej) zastávky, ktorých dopravca prepravuje podľa zmluvy o preprave osôb uzatvorenej priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za dohodnuté cestovné.

62. K akému druhu živnosti patrí taxislužba?
Ja koncesovanou živnosťou.

63. Kde môže dopravca ponúkať prepravu cestujúcich pri vykonávaní taxislužby?
Iba na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou; zmluvou o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.

64. Ako sa označuje stanovište na ponúkanie prepravy cestujúcich osobným automobilom taxislužby?
Vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu, zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre osobné autá taxislužby.

65. Ktoré osobné automobily taxislužby môžu stáť na stanovišti TAXI?
Iba osobné autá taxislužby, ktoré sú pripravené na prepravu cestujúcich.

66. Ktorými vozidlami TAXI má dopravca prepravnú prevádzkovú povinnosť?
Každému osobnému vozidlu taxislužby, ktoré stojí na stanovišti TAXI.

67. Ak je na stanovišti TAXI viac osobných automobilov taxislužby pripravených na prepravu, ktoré vozidlo si môže cestujúci vybrať na prepravu?
Cestujúci si môže vybrať ktorékoľvek z nich.

68. Čo je obsahom potvrdenky o vykonanej preprave a zaplatení prepravného?
Obsahuje najmä číslo dokladu, evidenčné číslo vozidla, dátum jazdy, štátnu poznávaciu značku, východiskové a cieľové miesto prepravy, zaplatené cestovné a podpis vodiča.

69. K ktorých prípadoch je vodič povinný vystaviť potvrdenku o vykonanej preprave?
Ak o to požiada cestujúci.

70. Kedy môže vodič odmietnuť vykonanie prepravy?
Z dôvodov stanovených vykonávacou vyhláškou č. 311/1996 Z.z. k zákonu o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

71. Akému cestujúcemu môže byť odmietnuté vykonanie prepravy?
Cestujúcemu, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas prepravy, alebo sa správa agresívne alebo je ozbrojený alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

72. Aké trasy dopravnej cesty môžu byť príčinou na odmietnutie prepravy?
Ak trasa dopravnej cesty navrhovaná cestujúcim s prihliadnutím na denný čas a jeho správanie vzbudzuje obavu vodiča o svoju bezpečnosť alebo zdravie.

73. V ktorých prípadoch je batožina dôvodom na odmietnutie vykonania prepravy?
Cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečnosťou pre ľudí, tvarom alebo hmotnosťou nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby.

74. V ktorých prípadoch môžu byť zvieratá, ktoré chce prepravovať cestujúci dôvodom na odmietnutie vykonania prepravy v taxislužbe?
Ak vzhľadom na svoju veľkosť, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

75. Aké je predpísané označenie vozidla taxislužby?
Osobný automobil ja ne predných ľavých a pravých dverách označený obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej služby a tiež sú uvedené základné sadzby cestovného.

76. Koľko cestujúcich je možno vziať do osobného vozidla taxislužby?
Iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu; nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera (napr. psa alebo mačku), ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich.

77. Od akého veku detí je možno ich prepravovať na prednom sedadle vozidla taxislužby?
Od veku 12 rokov.

78. Akú batožinu je možno prepravovať v priestore pre cestujúcich?
Iba príručnú batožinu.

79. Ktorú batožinu cestujúceho nie je možné prepravovať v priestore pre cestujúcich?
Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo pri prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúcich nebezpečné.

80. Kto nakladá a vykladá alebo pripevňuje batožinu a iné prepravované veci pri preprave osobným vozidlom taxislužby?
Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič.

81. Čo sa zakazuje cestujúcemu počas prepravy v osobnom automobile taxislužby?
Zakazuje sa počas prepravy fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá.

82. Aké druhy manipulácie sa počas prepravy v osobnom automobile zakazujú, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť jazdy vodiča taxislužby?
Na prednom sedadle sa zakazuje manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie osobného vozidla taxislužby.

83. Po akej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu sa uskutočňuje preprava cestujúcich v taxislužbe?
Po najkratšej trase, po inej trase sa môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho.

84. V ktorých prípadoch je možné po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim zobrať na prepravu aj ďalšieho cestujúceho.
Na prepravu po rovnakej trase je možné vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva.

85. Čo je potrebné urobiť so strešným svietidlom TAXI, ak osobný automobil nevykonáva taxislužbu?
Je potrebné strešné svietidlo zakryť nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontovať.

86. Kde je potrebné uviesť základné sadzby cestovného v taxislužbe?
Na karosérii vozidla taxislužby tak, aby boli cestujúcemu prístupné pred uzavretím zmluvy o preprave.

87. Medzi aké ceny patrí cena za TAXISLUŽBU?
Zmluvné.

88. Za akým účelom je potrebné viesť evidenciu o jazdách vozidla aj v taxislužbe?
Za účelom kontroly dodržiavania maximálne povolenej doby vedenia vozidla a bezpečnostných prestávok a tiež z hľadiska preukázania výdavkov na pohonné hmoty (daň z príjmov).

89. Aký doklad musí byť v každom motorovom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie v cestnej doprave?
Doklad o oprávnení podnikať.

90. Ako musí označiť dopravca každé vozidlo taxislužby?
Obchodným menom, nápisom TAXI, telefónnym číslom objednávkovej služby a tiež základnými sadzbami cestovného.

91. Za akých podmienok je možno povoliť podnikať v taxislužbe bez preukázania odbornej spôsobilosti?
Ak ide o podnikanie najviac s piatimi osobnými vozidlami (novelizácia - nie).

92. Na aké kontroly vozidiel taxislužby sú oprávnené útvary Policajného zboru podľa zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov?
Sú oprávnené kontrolovať, či vozidlo dopravcu je označené a vybavené dokladmi tohto zákona.

93. Aké oprávnenia má osoba, ktorá je poverená výkonom štátneho odborného dozoru?
Má právo v súvislosti s kontrolou dopravcu vstupovať do prevádzkových priestorov dopravcu a do vozidiel, nahliadať do jeho dokladov, kontrolovať taxametre, kontrolovať označenie vozidiel a podmienky prepravy cestujúcich a batožiny a pod.

94. Tomu, kto vykonáva cestnú dopravu bez povolenia správneho orgánu podľa zákona o cestnej doprave je možno udeliť pokutu do akej výšky?
Do 200 000 Sk.

95. Aká je maximálna výška pokuty za priestupok na úseku cestnej dopravy?
3000sk.

96. Z čoho vychádza činnosť vodiča po dopravnej nehode?
Činnosť pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá od rozsahu nehody, to je na stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov dopravnej nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopností jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.

97. Aké sú maximálne dovolené rýchlosti jazdy osobných automobilov v Rakúsku?
V obci 50 km/h, mimo obce 100km/h, na diaľnici 130 km/h.

98. Aké sú maximálne dovolené rýchlosti jazdy osobných automobilov v Maďarsku?
V obci 60 km/h, mimo obce 90 km/h, na diaľnici 120 km/h.

99. Aké sú maximálne dovolené rýchlosti jazdy osobných automobilov v Českej republike?
V obci 50 km/h, mimo obce 90 km/h, na diaľnici 130 km/h.

100. Aké sú maximálne dovolené rýchlosti jazdy osobných automobilov v Poľsku?
V obci 60 km/h, mimo obce 90 km/h, na diaľnici 110 km/h.

101. Aké sú maximálne dovolené rýchlosti jazdy osobných automobilov na Ukrajine?
V obci 60 km/h, mimo obce 90 km/h, na diaľnici 110 km/h.

102. Čo upravuje devízový zákon?
Upravuje základy devízovej problematiky.

103. Kedy je vhodné vyžiadať služby havarijného komisára po dopravnej nehode v zahraničí?
V prípadoch, keď výsledky šetrenia na mieste jednoznačne napovedajú o zavinení druhého účastníka, je žiadúce, aby poškodený si vyžadoval sprostredkovanie služieb havarijného komisára, ktorý by zistil potrebné náležitosti ku spracovaniu znaleckého posudku.

104. Vzťahujú sa ustanovenia Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) aj na vodičov taxislužby?
Nevzťahujú sa.

105. Čo obsahuje riadenie firmy TAXI?
Stratégiu, plánovanie, organizovanie, rozhodovanie.

106. Čo je marketing?
Súhrn všetkých aktivít orientovaných na trh ako získať a udržať zákazníka.

107. Čo je obsahom účtovnej závierky podnikateľa?
Zostavenie výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch.

108. Čo je to základné imanie?
Je to časť vlastného imania zapísaná do Obchodného registra.

109. Na čo slúžia odpisy investičného majetku?
Na financovanie investícií a prevádzky.

110. Podľa akého zákona sa vypočítajú odpisy?
Podľa zákona o dani z príjmov.

111. Čo sú to vlastné náklady?
Vynaložená práca a prostriedky v peňažnom vyjadrení na činnosť.

112. Aké druhy vlastných nákladov má firma Taxislužby?
Materiálové, mzdové a finančné.

113. Čo je to kalkulácia vlastných nákladov a k čomu slúži?Stanovenie jednotlivých nákladov a k čomu slúži?
Stanovenie jednotlivých položiek nákladov na jednotku výkonu.

114. Čo je to daňový doklad a aké náležitosti musí obsahovať?
Vystavená potvrdenka, údaje podľa zákona o DPH.

115. Kedy je podnikateľ (firma) rentabilný?
Keď má zisk.

116. Čo je to hrubý zisk a čistý zisk?
Hrubý zisk je pred zdanením, čistý po zdanení.

117. Ako sa zistí daňový základ dane z príjmu?
Ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

118. Aká je sadzba dane z príjmov podnikateľov fyzických osôb?
Odstupňovaná podľa daňového základu.

119. Čo sú pripočítateľné položky.
Náklady, ktoré nesúvisia s dosiahnutím, udržaním a zabezpečením príjmu.

120. Čo sú to odpočítateľné položky?
Oslobodené príjmy od dane, príjmy na ktoré platí zvláštna sadzba a strata minulého obdobia.

121. Kedy sa môže podnikateľ TAXI stať platiteľom dane z pridanej hodnoty?
Ak dosahuje mesačný príjem viac ako 750 000,- Sk alebo sa dobrovoľne zaregistruje.

122. Na čom je závislá výška cestnej dane?
Na zdvihovom objeme valcov motora u osobných automobilov v cm3.

123. Kedy môže podnikateľ platiť cestnú daň zálohovo?
Keď celková čiastka dane dosahuje viac ako 5000,- Sk.

124. Aký je termín priznania cestnej dane?
Do 31. Januára.

125. Ktoré splátky pri finančnom leasingu patria do prevádzkových nákladov?
Všetky splátky okrem akontácie.

126. Kto je vlastníkom dopravného prostriedku pri finančnom leasingu?
Leasingová spoločnosť.

127. Kto platí cestnú daň?
Osoba zapísaná v technickom preukaze.

128. Kto platí havarijné poistenie pri leasingu?
Podľa dohody.

129. Na aké druhy dopravy sa vzťahuje zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov?
Na cestnú dopravu ako podnikanie.

130. K akému druhu živnosti patrí cestná motorová doprava?
Cestná motorová doprava patrí medzi koncesované živnosti.

Otázky 131 až 176 sú vo formáte JPG, z dôvodu nedostatku času, ak by ich niekto prepisal do elektronickej formy a zaslal mi ich tak budem veľmi rad.

Otázky 130 až 144
Otázky 145 až 158
Otázky 159 až 176

print Formát pro tisk