Pocitadlo.skKategorie: Informácie, Správy

Transparenty taxi

Transparenty taxiKeďže sa v poslednej dobe objavili na trhu rôzne transparenty viacerí taxikári sa zaujímali o to, ktoré sú vhodné na používanie a ktorých používaním sa vystavujete istým rizikám. Nám sa podarilo získať oficiálne stanovisko Ministerstva dopravy k tejto problematike.

Označenie vozidiel taxislužby strešným svietidlom TAXI je podľa § 15 ods. 2 vyhlášky č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "vyhláška č. 464/2009 Z.z. ), doplnkovým príslušenstvom vozidla, ktoré je podľa § 2 písm. z) a aa) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 725/2004 Z.z. ) samostatnou technickou jednotkou, Každá samostatná technická jednotka ( a teda aj doplnkové príslušenstvo a výbava vozidla ) dodatočne umiestnená na vozidle prevádzkovanom v premávke na pozemných komunikáciách musí byť schválená v súlade s § 8 alebo § 15 zákona č. 725/2004 Z.z. a riadne označená výrobným číslom , výrobným štítkom výrobcu a schvaľovacou značkou umiestnenou na ľahko prístupnom mieste.

Podľa § 17 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 464/2009 Z.z. sa vozidlo považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak nespĺňa technické požiadavky ustanovené touto vyhláškou a podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z.z. za nespôsobilé, ak je dodatočne vybavené neschválenou samostatnou technickou jednotkou a podľa § 24 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z.z. musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je na vozidle taxislužby pripevnené neschválené strešné svietidlo TAXI, ktoré nie je označené schvaľovacou značkou, sú kontrolné orgány v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike podľa ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zistení nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla oprávnené za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu prípadne aj zadržať osvedčenie o evidencii.

V prípade hromadného uvádzania na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách takýchto strešných svietidiel TAXI, ktoré nie sú schválené a nespĺňajú legislatívou stanovené technické požiadavky, ide o porušenie povinností stanovených zákonom č. 725/2004 Z.z. a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, za čo je možné výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu uložiť sankcie podľa ustanovení tohto zákona.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Mgr. Michal Halabica
generálny riaditeľ

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.